Strømløb f. indkørselstogvej - type DSB 1953

Indstilling af en togvej sker et samtidig tryk på to betjeningsknapper, en gul knap ved togvejens start og en grøn knap ved endepunktet. Forudsat at alle de i togvejen indgående sporskifter indtager den korrekte stilling fastlægges togvejen ved at togvejsspærrerelæerne afmagnetiseres. Så snart togvejsspærrerelæerne er afmagnetiserede er togvejen fastlagt.

Signalstyrerelæet for indkørselssignalet trækker forudsat at de i togvejen indgående sporisolationer er ubesatte, samt at evt. dækningssporskifer og signaler er i dækningsgivende stilling. Ved signalstyrerelæets tiltrækning skifter indkørselssignalet fra 'stop' til 'kør' - se lampestrømløbet.

Strømløb for fastlægning af indkørselstogvej

Fig. 1: Strømløb f. fastlægning af indkørselstogvej -  type DSB 1953 (Hent som PDF-fil)
Normalstilling
Fastlægning af indkørselstogvej fra signal A til spor 1.
Slide
Togvejsknappen i Spor 1 betjenes, nøglerelæ "Sp1" trækker
Slide
- Samtidig betjenes signalknappen ved I-signalet, nøglerelæ "Indk" trækker
Slide
Beskyttelsesrelæet "Sp1" trækker, forudsat at vise betingelser er opfyldte
Slide
Det fælles togvejsspærrerelæ "Indk" afmagnetiseres
Slide
Det individuelle togvejsspærrerelæ "Sp1" afmagnetiseres. Signalknap overstroppes
Slide
Beskyttelsesrelæet falder, men trækker igen forudsat ubesatte isolationer'
Slide
Signalstyrerelæet "I.Sign." trækker, forudsat låste sporskifter
Slide
Signalstyrerelæet "I.sign." fastholdes af holdekreds og gentagelsesspærren falder. Signal- og togvejsknap kan slippes
Slide
Signalstyrerelæ "I.sign." trukket
Indkørselstogvej fastlagt og signalstyrerelæ trukket
Nødopløsning af indkørselstogvej
Slide
Stopfaldsknap nedtrykket, herved falder signalnøglerelæet 'Indk.'
Slide
Signalstyrerelæet 'I.Sign' falder som følge af signalnøglerelæets frafald
Slide
Beskyttelsesrelæet falder som følge af signalstyrerelæets frafald
Slide
Indkørselssignalets grønne lampe slukker og den brandgule og røde lampe tænder
Slide
Efter 1 min forsinkelse trækker tidsrelæet for nødopløsning og herved magnetiseres togvejsspærrerelæet 'Sp1'
Slide
- og togvejsspærrerelæet får magnetiseringsstrøm
Slide
Begge togvejsspærrerelæer er nu magnetiseret og gentagelsesspærren trækker forudsat at udkørselssignalet viser 'stop'
Slide
Tidsrelæet overstroppes af togvejsspærrerelæet og frafalder - se dette
Slide
Togvejen er nu opløst
Relaterede strømløb

På fig.1 ses strømløbet for fastlægning af en indkørselstogvej med begyndelsespunkt ved indkørselssignal A og endepunkt ved PU-signal D1 eller D2, svarende til togvej 1 i togvejsskemaet.

For at indstille en togvej fra indkørselssignalet indtrykkes den grønne togvejsknap 'J' ved togvejens endepunkt, herved trækker togvejsnøglerelæet 'Sp1' eller 'Sp2' alt efter hvilket togvejsspor der skal være endepunkt for togvejen. Imens togvejsknappen holdes indtrykket, indtrykkes den gule signalknap ved signalet, herved trækker signalnøglerelæet 'Indk' over kontakter på togvejsnøglerelæet.

Hvis visse betingelser er opfyldte vil beskyttelsesrelæet 'Sp1' eller 'Sp2' trække alt efter hvilket togvejsnøglerelæ der er trukket. Beskyttelsesrelæet tiltrækning er betinget af de sporskiftekontrolrelæer der indgår i strømløbet for at kontrollerer sporskifternes stilling. Togvejsspærrerelæer for fjendtlige togveje indgår også i strømløbet - SpY er et sådan spærrerelæ.

Beskyttelsesrelæet er nu trukket, herved får det fælles togvejsspærrerelæ 'Indk' afmagnetiseringsstrøm og falder fra og det individuelle togvejsspærrerelæ ('Sp1' eller 'Sp2') får afmagnetiseringsstrøm og falder fra. Ved frafald af togvejsspærrerelæet vil de i togvejen indgående sporskifter blive aflåste - se sporskiftestrømløbet.

Beskyttelsesrelæet falder nu kortvarigt fra men trækker atter over en følemodstand, såfremt de i togvejen indgående sporisolationer er ubesatte. I strømløbet indgår også betingelser for signalerne ved togvejsendepunktet.

Såfremt at det modgående sporskifte 01 låserelæ er faldet vil signalstyrerelæet 'I-Sign' vil nu trække over togvejsnøglerelæet 'Sp1' og gentagelsesspærren og signalstyrerelæet vil herefter tage selvhold.

Gentagelsesspærren falder når signalstyrerelæet trækker og blokerer herfor for fornyet signalgivning.

Begge knapper kan nu slippes og lampestrømløbet for indkørselssignalet vil nu skifte til det signalaspekt den nu fastlagte togvej forudsætter.

Oversigt over relæer og kontakter

Relæer

Symbol Betegnelse Funktionsbeskrivelse Bemærkning
Beskyttelsesrelæ Beskyttelsesrelæet sikrer at der ikke 'trænger' en fejlspænding ind i strømløbet, desuden bruges beskyttelsesrelæet til at adskille de forskellige togveje.
Fastlægningsnøglerelæ Nøglerelæet trækker ved 'Kunstig togvejsfastlægning'.
Togvejsnøglerelæ Nøglerelæet trækker, når den tilhørende togvejsknap indtrykkes
Signalnøglerelæ Nøglerelæet trækker, når den til relæet svarende signalknap indtrykkes, og nøglerelæ for en til signal tilhørende togvej er trukket. Nøglerelæet forbliver trukket, når togvejen er fastlagt.
Togvejsspærrerelæ Relæet afmagnetiseres når en togvej fastlægges, relæet spærrer for at fjendtlige togveje kan fastlægges, samt sørger for at fastholde de i togvejen indgående sporskifter. Der findes til togvejen både fælles og individuelle togvejsspærrerelæer.
Relæ, Lille signalgivning Relæet forhindrer, at indkørselssignalet viser 'Kør Igennem' hvis den røde knap betjenes efter at der er stillet en udkørselstogvej. Relæet indgår i strømløbet for lampestrøm.
Signalstyrerelæ Relæet trækker, når alle betingelser for signalgivning er opfyldte.

Relækontakter

Symbol Betegnelse Funktionsbeskrivelse Bemærkning
Sporskiftekontrolrelæ '+' og '-' Overvåger om der er overensstemmelse mellem sporskifteomstillingsrelæ og sporskiftes stilling
Sporskiftekontrolrelæ Relæet trækker, når pågældende sporskifte/afløbssko er aflåst og under kontrol
Sporrelæ Falder når pågældende sporisolation bliver besat. Relæet indgår i Strømløbet for signalstyrerelæet
Lampekontrolrelæ Relæet trækker, når den med relæet seriekoblede lampe er tændt = trækker strøm. Relæet bruges til at sikre at de rigtige lampe i signalet er tændt
Sporskiftelåserelæ Relæet der indgår i sporskiftestrømløbet, falder hvis et i sporskiftestrømløbet togvejsspærrerelæ afmagnetiseres. Bruges til at sikre at modgående sporskifter er fastlagte.
Gentagelsespærrerelæ Relæet sikrer, at udkørselssignalet har været på 'Stop' efter sidst afgående tog
Hjælperelæ, togvejsopløsning Relæet trækker ved fastlægning af en togveje, såfremt at 'første' sporisolation er ubesat.
Indledningsrelæ, togvejsopløsning Relæet trækker når 'første' sporisolation besættes, og 'næste' sporisolation er ubesat
Opløsningsrelæ, togvejsopløsning Relæet trækker når 'første' sporisolation igen er ubesat, og 'næste' sporisolation besættes, dermed opløses togvejen, såfremt at signalet viser 'stop'.
Signalstyrerelæ, annulleret Relæet vil ved DV eller PU signal trække hvis pågældende signal er annulleret.
Hjælperelæ, lampekontrol Relæet er forbundet med lampekontrolrelæerne for grøn og rød, og vil trække hvis én af disse relæer er trukne. Relæet er frafaldsforsinket for at indkørselstogvejen ikke skal falde ved skift fra rød til grøn lampe.

Betjeningsknapper

Symbol Betegnelse Funktionsbeskrivelse Bemærkning
  Signalknap 'Gul' Knappen benyttes til signalgivning, indtrykkes knappen vil signal-nøglerelæet trække forudsat at et af de til togvejen tilhørende togvejs-nøglerelæer er trukket. Gul betj. knap -
  Stopfaldsknap 'Rød' Indtrykkes knappen når der er foretaget signalgivning, falder signal-nøglerelæet og signalet går på stop. Bruges endvidere ved 'Lille signalgivning' Rød betj. knap -
  Kunstig togvejsfastlægning 'Blå' Knappen benyttes ved kunstig togvejsfastlægning. Blå betj. knap mærket 'T' -
  Togvejsknap 'Grøn' Knappen benyttes sammen med enten 'signalknappen' eller knappen for 'kunstig togvejsfastlægning' ved fastlægning af en togvej. Grøn betj. knap mærket 'J'  -

Særlige relækontakter

Symbol Betegnelse Funktionsbeskrivelse Bemærkning
Tidsforsinkelse, sluttekontakt Slutter efter en angivet tidsforsinkelse. Her anvendt i forbindelse med nødopløsningsstrømløbet.  
Tidforsinkelse, brydekontakt Bryder efter en angivet tidsforsinkelse.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014