Sporombygning af Vejen Station - 2009


Sporene på Vejen Station har længe været i dårlig stand, hvilket har bevirket at hastigheden igennem stationen er nedsat til maksimalt 40 km/t i alle 3 spor. Perronen mellem spor 2 og 3 er ligeledes i meget dårlig stand, den lever ikke op til den standard man i dag ønsker af perroner. Endelig er Perronens højde over skinnerne meget lav efter dagens standard, hvilket mange passagerer har konstateret  - der skal er meget stort trin til for at komme fra toget og ned.

Sporplan inden ombygning - August 2009

Skematisk plan over Vejen Station der viser placeringen af signaler, togvejsspor og perroner inden ombygningen i 2009.

Hvad skal ombygges

Banedanmark har igennem længere tid haft planer om en opbygning af spor og perroner i Vejen, men først i  2009 har man fået bevilget de nødvendige midler til at foretage ombygningen.

Ombygning der vil beløbe sig til omkring 50 millioner kr. omfatter bl.a:

Efter ombygning vil Vejen Station have 2 togvejsspor og en ø-perron der lever op til den standard der forventes af spor og perroner i dag.

Planen var at Vejen Station skulle være færdig ombygget i slutningen af år 2009, men arbejdet har taget længere tid en beregnet og det kombineret med  arbejdet med at ombygge Esbjerg Station for alvor starter i uge 45, har gjort at den sidste del af ombygningen er udsat til næste år. Udover at få færdiggjort det to servicespor (11 og 12) skal sikringsanlægget ombygges som vist nedenfor.

Sådan ender Vejen Station med at se ud spor og signalmæssigt. Arbejdet ventes færdigt i første kvartal 2010.

Følg ombygningen uge for uge

Uge 34 - 2009

De første stumper er nu ankommet til Vejen Station. Der er rydder op ved læssesporene, da området skal benyttes til oplagring af materialer.

Uge 37 - 2009

Med start fredag d. 11/9 kl. 19.00 og frem til mandag morgen kl. 6.00 ilægges et nyt sporskifte øst for sporskifte 01a i spor 2, ved sammen lejlighed udskiftes omkring 70 m spor i forbindelse med sporskiftet.. Trafikken vil i denne periode blive afviklet udelukkende i spor 3, hvilket gør at strækningen fra Lunderskov til Holsted i denne periode vil fungerer som en enkeltsporet strækning

Det nye sporskifte 01a er ilagt ca. 200 meter længere mod øst end det eksisterende 01a
Uge 38 - 2009

Med start fredag d.18/9 kl. 19.00 og frem til mandag 21/9 kl. 6.00 ilægges et nyt sporskifte vest for sporskifte 04a i spor 2. Trafikken vil i denne periode i lighed med sidste weekend blive afviklet i spor 3 og i 2. hsp mellem Lunderskov og Esbjerg. Det var først meldt ud fra Banedanmark's side at trafikken fra fredag kl. 19.00 skulle afvikles i spor 1, men der er nu skubbet til mandag kl. 6.00.

Indkørselssignalerne har fået 'fjernet' den øverste grønne lampe, så de ikke mere kan vise 'Kør igennem'. Signalerne kan således kun vise 'Kør med begrænset hastighed' hvad enten der udkørsel eller ej.

I weekenden foretager DSB flytning af billetautomaten fra perronen mellem spor 2 og 3 til perronen ved spor 1.

Det nye sporskifte 04a ilægges vest for sporskifte 04a, der bliver således mulighed for at foretager overhaling af længere tog end før
Uge 39 - 2009

I denne uge er man startet på at fjerne spor 2 og 3 og perronen mellem disse spor. Al togtrafik gennem Vejen vil i de næste uger foregå igennem spor 1.

DSB har kun fjernet billetautomaten fra perronen, men denne er ikke opsat andet sted på stationen. Af et opslag fremgår det at: 'Billetautomaten er ude af drift, billetter købes i toget'. Det resterende perronudstyr står alt sammen tilbage på den nu opbrudte perron, det er underligt at DSB ikke sørger for at fjerne bænke og skilte inden de risikerer det ødelægges.

Spor 2 og 3 fjernes i denne uge. Spor 1 er nu eneste spor der kan benyttes på stationen.
Uge 40 - 2009

Den gamle perronen mellem spor 2 og 3 er nu fjernet og man forsætter i denne uge med at opsætte de nye perronkanter. Perronen ser ud til at blive lidt kortere end den gamle. Trappen og elevatoren er i højde med den gamle lave perron og derfor er det nødvendigt til at lave en rampe fra trappen op til den nye perron.

Sporlægningen er så småt begyndt i spor 2, hvor man er startet i den vestlige ende.

I weekenden ilægges nyt sporskifte 04b i spor 3. Til den opgave skal Leonard Weiss's store skinnekran benyttes, da sporskiftet skal ilægges under en gangbro over banen.

Perronkantet og det nye spor 2 er ved at være færdigt.
Uge 41 - 2009

Mandag starter arbejdet med at ibrugtage den nye transversal 04a/b, der skal overtage fra den gamle. På sporskifterne skal der monteres nye sporskiftedrev, der skal laves nye sporisolationer og foretages ændringer i relæhytten. Så snart dette arbejde er udført og godkendt, vil togtrafikken blive overført til den nye transversal.

I weekenden skal det nye sporskifte 01b ilægges i stationens østlige ende. Desværre ligger dette sporskifte således det er meget svært at følge arbejdet.

Den nye transversal 04a/b ibrugtages i ugens løb. I weekenden ilægges sporskifte 01b.
Uge 42 - 2009

Mandag starter arbejdet med at ibrugtage den nye transversal 01a/b. Arbejdet vil foregå efter samme plan som ved ibrugtagningen af 04a/b, hvilket vil sige, at der bl.a. er lokal stationsbestyrer på stationen under ibrugtagningen.

Efter planen skal den nye perron ibrugtages fredag kl. 19.00, men om planen holder kan man godt have sin tvivl omkring, der mangler rigtig meget arbejder endnu for at perronen er brugbar for de rejsende.

Opdatering 15/10: Arbejdet med perronen bliver ikke færdigt til fredag kl. 19.00. Frem til mandag kl.6.00 vil alle tog forsat afgå fra spor 1.

Den nye transversal 01a/b ibrugtages mandag/tirsdag. I weekenden er planen at trafikken skal overføres til den nye perron.
Uge 43 - 2009

Projektet med sporombygning og ny perron er forsinket. Perron og spor blev ikke færdig til d. 16/10, så ibrugtagningen er udsat til fredag d. 23/10.

I weekenden 24-25/10 vil man starte på at fjerne de gamle sporskifter 01a/02a og 03a/04a. Hvis man følger drejebogen fra de andre udskiftninger vil kun en ende af stationen blive ombygget af gangen, formentlig den østlige ende først for at opretholde sporforbindelsen dertil via spor 1.

PU-signalet i spor 3 (PU-F3) er blevet lagt på jorden og fundamentet til signalet flyttet ca. 100 m længere mod øst.

Opdatering 23/10: Der er sat ekstra ressourcer ind (100 mand i alt) således at man kan fjerne 01a/02a og 03a/04a i denne weekend. PU signalerne i spor 1 bliver slukket fredag aften.

Arbejdet med perron og spor 2/3 er forsinket. Først fredag 23/10 kl.19.00 vil spor 3 blive taget i brug.
Uge 44 - 2009

Projektet er ved at være nået til sin afslutning for den del der gælder sporombygning. Fra mandag morgen vil arbejdet med at fjerne spor 1 begynde, når sporet er fjernet skal der udføres drænarbejde i området, før end området dækkes med skærver. Ombygning af sikringsanlægget er udskudt til begyndelsen af næste år og i den mellemliggende periode vil der kun være PU signaler mod vest i spor 2 og mod øst i spor 3.

Perronen gøres færdig i ugens løb, bl.a. flyttes billetautomaten tilbage på perronen. Der opsættes info-skærme på perronen og i perrontunnellen og udstyr til brug for rejsekortet opsættes.

Vejen Station med spor 1 fjernet. Sporskiftet efter PU-signalet i spor 2 skaber forbindelse til pladsen.
Uge 45 - 2009

Arbejdet det det nye dræn i spor 1 fortsætter. I vest enden er etableringen af de nye servicespor (spor 11 og 12) godt i gang.

Uge 46 - 2009

Drænarbejdet i spor 1 er afsluttet, dog mangler der endnu de sidste afslutningsarbejder hvor den gamle trace skal dækkes med granitskærver.

Perronen er endnu ikke færdiggjort. Kun halvdelen af lamperne er af den rigtige type, resten ligner et klassisk 'gør-det-selv' projekt - dog i den pænere ende. Det øvrige perronudstyr er heller ikke på plads endnu, der gamle skilte og tavler og der er kun opsat bænke i den ene ende af perronen.

Uge 47 - 2009

Den gamle trace i spor 1 skal dækkes af skærver. Arbejdet med at etablerer servicespor fortsætter som dagarbejde mandag til fredag.

De rigtige lamper vil blive opsat på perronen og dermed vil perronen også nærme sig sin færdiggørelse.

Uge 48 - 2009

Arbejdet med servicesporene forsætter, dog med formindsket styrke idet flere folk er flyttet til Esbjerg for at hjælpe med at indhente noget af forsinkelse.

Juni 2011

Færdiggørelsen af ombygning har efterhånden været længe undervejs, men i maj 2011 begyndte Banedanmark at lave de sidste arbejder færdigt, hvilket næsten udelukkende drejer sig om de sikringstekniske, bl.a. opsætning af nye signaler og ombygning af sikringsanlæg og sportavle.

Arbejdet skal være afsluttet mandag d. 20/6 kl. 05.00.

Det ombyggede sikringsanlæg vil bl.a. indeholde:

Skematisk sporplan over Vejen Station efter ombygningen - juni 2011

Siden er sidste opdateret: 17-04-2012